Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden BATS ADVIESBUREAU 

Artikel 1 Definities

1.              In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.              Opdrachtnemer: BATS ADVIESBUREAU

3.              Opdrachtgever: de wederpartij van BATS ADVIESBUREAU.

4.              Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en BATS ADVIESBUREAU te bepalen werkzaamheden die door BATS ADVIESBUREAU verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

 

Artikel 2 Algemeen

1.              De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overéénkomsten tussen BATS ADVIESBUREAU en opdrachtgevers, respectievelijkhun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door BATS ADVIESBUREAU zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2.              De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met BATS ADVIESBUREAU, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.              Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BATS ADVIESBUREAU en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overéén te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Offertes

1.              Offertes van BATS ADVIESBUREAU zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

2.              De door BATS ADVIESBUREAU gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BATS ADVIESBUREAU is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.              De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.              Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BATS ADVIESBUREAU daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan nietoveréénkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BATS ADVIESBUREAU anders aangeeft.

5.              Een samengestelde prijsopgave verplicht BATS ADVIESBUREAU niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overéénkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.              Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

1.       De opdrachtgever verstrekt BATS ADVIESBUREAU tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1.              BATS ADVIESBUREAU voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2.              Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft BATS ADVIESBUREAU het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. BATS ADVIESBUREAU zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. BATS ADVIESBUREAU verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overééngekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

3.              BATS ADVIESBUREAU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voorzover deze zelf een overéénkomst met opdrachtgever is aangegaan.

4.              BATS ADVIESBUREAU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BATS ADVIESBUREAU is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BATS ADVIESBUREAU kenbaar behoorde te zijn.

5.              Indien is overééngekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan BATS ADVIESBUREAU de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat deopdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.              Indien door BATS ADVIESBUREAU of door BATS ADVIESBUREAU ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

1.              De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de BATS ADVIESBUREAU in overleg met deopdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De BATS ADVIESBUREAU is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.              In afwijking van lid 1 zal BATS ADVIESBUREAU geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan BATS ADVIESBUREAU kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

1.              De opdracht tussen BATS ADVIESBUREAU en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overéénkomen.

2.              Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overééngekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deuitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BATS ADVIESBUREAU dus schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8 Tarieven

1.              Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overééngekomen, wordt het tarief van BATS ADVIESBUREAU vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

2.              In het tarief van BATS ADVIESBUREAU is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten.

3.              Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend tenzij schriftelijk anders overééngekomen.

4.              Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.

5.              Tenzij anders overééngekomen geldt voor alle offertes dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.

6.              Bedragen zijn exclusief BTW.

7.              Indien BATS ADVIESBUREAU met de opdrachtgever een uurtarief overéénkomt, is BATS ADVIESBUREAU gerechtigd om jaarlijks per 1 januari op het uurtarief een indexering toe te passen gebaseerd op het CPB prijs/loon indexcijfer met een maximum van 10%.

8.              BATS ADVIESBUREAU heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overééngekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

9.              De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

10.           BATS ADVIESBUREAU zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. BATS ADVIESBUREAU zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

11.           Indien opdrachtgever de door BATS ADVIESBUREAU kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van BATS ADVIESBUREAU genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

1.              Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en BATS ADVIESBUREAU anders is overééngekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.              Overeenkomsten met een vaste aanneemsom worden maximaal in termijnen van 4 weken gefactureerd, tenzij door de opdrachtgever en BATS ADVIESBUREAU anders is overééngekomen.

3.              Overeenkomsten op basis van regie (betaling werkelijk gemaakte uren) worden wekelijks gefactureerd, tenzij door de opdrachtgever en BATS ADVIESBUREAU anders is overééngekomen.

4.              Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft BATS ADVIESBUREAU het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van BATS ADVIESBUREAU.

5.              Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de BATS ADVIESBUREAU de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.

6.              In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van BATS ADVIESBUREAU op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.              BATS ADVIESBUREAU heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BATS ADVIESBUREAU kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. BATS ADVIESBUREAU kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.              Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

 

Artikel 10 Afsluiting opdracht

1.   De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BATS ADVIESBUREAU, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1.              Alle door BATS ADVIESBUREAU geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom vanBATS ADVIESBUREAU totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met BATS ADVIESBUREAU gesloten opdrachten is nagekomen.

2.              De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.              Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht BATS ADVIESBUREAU zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.              De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5.              Door BATS ADVIESBUREAU geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.              Voor het geval dat BATS ADVIESBUREAU zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BATS ADVIESBUREAU of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BATS ADVIESBUREAU zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten

1.              Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BATS ADVIESBUREAU. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BATS ADVIESBUREAU in staat is adequaat te reageren.

2.              Indien een klacht gegrond is, zal BATS ADVIESBUREAU de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overééngekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.              Indien het alsnog verrichten van de overééngekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BATS ADVIESBUREAU slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel16.

 

Artikel 13 Opzegging

1.              Beide partijen kunnen de overéénkomst te allen tijde éénzijdig beëindigen.

2.              Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden

3.              Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft BATS ADVIESBUREAU recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

4.              Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal BATS ADVIESBUREAU desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

5.              Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BATS ADVIESBUREAU extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

6.              Bij voortijdige beëindiging door BATS ADVIESBUREAU, zal een finale afrekening worden opgemaakt met een vast compensatie voor organisatorische ongemakken ten gunste van de opdrachtgever van maximaal 50% van de overeengekomst.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1.              BATS ADVIESBUREAU is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

1.1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.

1.2. Na het sluiten van de opdracht BATS ADVIESBUREAU ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

1.3. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haarrechtvaardigt.

1.4. Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.              Voorts is BATS ADVIESBUREAU bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.              Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van BATS ADVIESBUREAU op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BATS ADVIESBUREAU de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

4.              BATS ADVIESBUREAU behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.              Indien BATS ADVIESBUREAU aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.              Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft BATS ADVIESBUREAU het recht de daaruitvoortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

3.              Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken (aan BATS ADVIESBUREAU), zullen op diens schriftelijke verzoek binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken volledig worden geretourneerd.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1.              Voor elke door BATS ADVIESBUREAU aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. BATS ADVIESBUREAU kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor nietbehaalde resultaten. BATS ADVIESBUREAU is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

2.              Indien BATS ADVIESBUREAU aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BATS ADVIESBUREAU in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3.              In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot 50% van het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte met een maximum van €10.000,-.

4.              In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever ( op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade engevolgschade.

5.              Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen 30 dagen na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaargemaakt.

 

Artikel 17 Vrijwaringen

1.              Opdrachtgever vrijwaart BATS ADVIESBUREAU voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

2.              Indien opdrachtgever aan BATS ADVIESBUREAU informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 18 Risico-overgang

1.       Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 19 Overmacht

1.              Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.              Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BATS ADVIESBUREAU geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BATS ADVIESBUREAU niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BATS ADVIESBUREAU, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3.              BATS ADVIESBUREAU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BATS ADVIESBUREAU zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.              Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijengerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.              Voor zover BATS ADVIESBUREAU ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BATS ADVIESBUREAU gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart tedeclareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 20 Geheimhouding

1.              Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt alsvertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.              Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BATS ADVIESBUREAU gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BATS ADVIESBUREAU zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BATS ADVIESBUREAU niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.              Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt BATS ADVIESBUREAU zich de rechten en bevoegdheden voor die BATS ADVIESBUREAU toekomen op grond van de Auteurswet.

2.              Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld zijn voor opdrachtgever en/of toegepast worden door opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van BATS ADVIESBUREAU. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van BATS ADVIESBUREAU. Met ontvangst van de betaling van de overeengekomen vergoedingen verleent BATS ADVIESBUREAU, de opdrachtgever het recht om, de voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, methodieken en instrumenten binnen de bedrijfsvoering van opdrachtgever te gebruiken.

3.              Alle door BATS ADVIESBUREAU verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door BATS ADVIESBUREAU verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van BATS ADVIESBUREAU openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

4.              BATS ADVIESBUREAU behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 22 Overig

1.       Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit BATS ADVIESBUREAU bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00 zegge: honderdduizendeuro.

 

Artikel 23 Geschillen

1.              In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overéénkomst of uit daarop voortbouwende overéénkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.

2.              Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

1.       Op elke opdracht tussen BATS ADVIESBUREAU en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

Artikel 25 Wijzigingen

1.       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder BATS ADVIESBUREAU ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. Contact

© Bats Adviesbureau 2015


E-mailen
Bellen
Map
Instagram